Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Dostawa leków do Szpitala w Białej. Nr sprawy 1/ZP/2015

Biała: Dostawa leków do Szpitala w Białej. Nr sprawy 1/ZP/2015
Numer ogłoszenia: 51826 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 077 4387033, 4388574, faks 077 4388561.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków do Szpitala w Białej. Nr sprawy 1/ZP/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (w miarę zgłaszanych potrzeb) leków do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ, ilość pozycji 591, ilość pakietów - 5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawcy wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do SIWZ. 2. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała, biuro Ruch Chorych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Leki - pakiet nr 1.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Leki - pakiet nr 2.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Leki - pakiet nr 3.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Leki - pakiet nr 4.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Leki - pakiet nr 5.

 

 

DOCOdpowiedź 1 do przetargu na leki 2015.doc (12,00KB)

DOCOdpowiedź 2 do przetargu na leki 2015.doc (12,50KB)

DOCOdpowiedź 3 do przetargu na leki 2015.doc (13,50KB)

DOCOdpowiedź 4 do przetargu na leki 2015.doc (13,50KB)

DOCOdpowiedź 5 do przetargu na leki 2015.doc (32,00KB)
 

Opublikował(a): Mirosława Paczkowska Data publikacji: 10-03-2015 11:17 Modyfikował(a): Mirosława Paczkowska Data modyfikacji: 26-05-2015 11:22