Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Zasady Odwiedzin


Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

1. Rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby do chorego przebywającego na sali.

2. W miarę możliwości zaleca się kontakt z chorym podczas odwiedzin poza salą (świetlica, specjalnie wyznaczone miejsca na korytarzu, ogród szpitalny).

3. Sugeruje się, aby ze względu na specyfikę pracy Oddziałów Szpitalnych odwiedzanie chorych odbywało się po godzinie 14:00.

4. W czasie odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.

6. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.

W innych przypadkach sposób i zasady kontaktu z chorym uzgadnia lekarz dyżurny.