Szpital w Białej Szpital w Białej Szpital w Białej Fontanna na terenie szpitala w Białej

Konkurs

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej  o g ł a s z a  ponownie konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala im. św. Elżbiety Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) i złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.  nr 0, poz. 182). Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2012r. pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala im. św. Elżbiety Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do korespondencji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

 
 
 

Data
15 sierpnia
środa
Newsletter
Kalendarz